Skip to content

Mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment)

Z dniem 1 listopada 2019 roku weszły przepisy odnośnie stosowania obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności w części transakcji zawieranych pomiędzy przedsiębiorstwami. Z tą sytuacją wiąże się również obowiązek umieszczania na fakturze dopisku „mechanizm podzielonej płatności”.

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności – kiedy trzeba stosować ?

Zgodnie z wprowadzonymi przepisami, obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności występuje, gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

  • zarówno jedna jak i druga strona transakcji jest czynnym podatnikiem VAT,
  • należność ogółem za fakturę wynosi 15 tys. zł brutto lub więcej,
  • choć jedna pozycja towaru lub usługi z faktury, mieści się w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

Do momentu wprowadzenia wyżej wymienionych przepisów, towary lub usługi z nowego załącznika nr 15, były objęte procedurą odwrotnego obciążenia.

Dodatkowym warunkiem jaki musimy spełnić w momencie, gdy nasza transakcja jest objęta obowiązkowym split paymentem to umieszczenie na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”. Jeśli wystawca faktury zapomni umieścić tego dopisku, może naprawić swój błąd poprzez wystawienie faktury korygującej. Z drugiej strony, nabywca faktury widząc błąd wystawcy może skorygować go poprzez wystawienie noty korygującej.

W przypadku gdy, wystąpił obowiązek płatności metodą podzieloną za dokonaną transakcję a faktura była wystawiona bez dopisku oraz wystawca nie skorygował swojego błędu, grozi mu sankcja w wysokości 30% kwoty podatku VAT przypadającego na dostawę towarów lub usług z załącznika nr 15 wykazanego na tej fakturze.

Firmowy rachunek bankowy, a MPP

Transakcje objęte obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności muszą być realizowane przez rachunki bankowe założone dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, tj. rachunki firmowe.

Bank automatycznie otwiera do każdego rachunku firmowego tzw. konto VAT. Służy ono do przelewów wykonywanych za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności. Bank automatycznie dzieli wykonywany przelew w taki sposób, że wartość netto faktury trafia na rachunek główny odbiorcy, a podatek VAT na konto VAT odbiorcy.

Dyspozycyjność środków zgromadzonych na koncie VAT

Od 1 listopada 2019 roku zwiększono możliwości do dysponowania środkami z rachunku VAT. Do tej pory przepisy pozwalały przeznaczyć środki tylko na zapłatę podatku VAT do urzędu skarbowego.

Obecnie środki zgromadzone na rachunku VAT możemy przeznaczyć na zapłatę VAT z faktury od dostawcy lub regulować zobowiązania z tytułu:

  • VAT
  • PIT
  • CIT
  • ZUS
  • należności celnych
  • podatku akcyzowego
VAT