Skip to content

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. dla pracownika pełnoetatowego ustalono na kwotę 2.800 zł brutto. Tak stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1596). W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin, wysokość ustawowej płacy minimalnej wyznaczamy w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadającej do przepracowania przez pracownika w danym miesiącu, biorąc w 2021 r. za podstawę wyliczeń sumę 2.800 zł.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w 2021 r.:

Wymiar etatu  Płaca minimalna brutto
cały etat2.800,00 zł
3/4 etatu2.100,00 zł
1/2 etatu1.400,00 zł
1/3 etatu933,33 zł
1/4 etatu700,00 zł

Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia od 1 stycznia 2021 r.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. wynosi 18,30 zł, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. W przypadku gdy zapłata za pracę nie gwarantuje minimalnej stawki godzinowej, zatrudnionemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem przewidzianej ustawowo stawki.

Dodatki za pracę w porze nocnej w 2021 r.

Za każdą godzinę wykonywania obowiązków pracowniczych w porze nocnej zatrudnionemu należy się dodatkowe wynagrodzenie wynoszące 20% stawki godzinowej wynikającej z gwarantowanego wynagrodzenia minimalnego.

Odszkodowania i odprawy w 2021 r.

Wyższa płaca minimalna przekłada się również na wyższe niektóre odszkodowania i odprawy.

Efektem podwyższenia minimalnego wynagrodzenia, jest ponadto podniesienie górnego limitu odprawy przysługującej na mocy przepisów ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Pracodawcy objęci przepisami przywołanego aktu prawnego, zwalniający pracowników z przyczyn leżących wyłącznie po stronie zakładu pracy, są zobowiązani do wypłacenia zwalnianym odpraw, których wysokość zależy od zakładowego stażu pracy i wynosi:

  • jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
  • dwumiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat,
  • trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Wysokość omawianego odprawy nie może przekraczać kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 1 stycznia 2021 r. kwoty 42.000 zł (2.800 zł x 15). Co ważne, od 24 czerwca 2020 r. ustawodawca na czas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wprowadzonego w związku z koronawirusem objął pracodawców (w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy) spełniających określone warunki przywilejem ograniczenia wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych należnych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę (art. 15gd ustawy antykryzysowej).

Preferencja ta:

  • pozwala na obniżenie ww. należności do poziomu 10-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (a więc do poziomu 26.000 zł w 2020 r. i 28.000 zł w 2021 r. – pod warunkiem oczywiście obowiązywania w dalszym ciągu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii);
  • została przewidziana dla pracodawców, u których wystąpił:
    • istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń (jest to nowe kryterium, o którym mowa w art. 15gb ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzone w ramach tzw. tarczy 4.0) lub
    • spadek obrotów gospodarczych czyli spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, o którym mowa w art. 15g ust. 9 ww. ustawy antykryzysowej (chodzi tu więc o spadek obrotów gospodarczych uprawniający do nabycia prawa do dofinansowań z FGŚP w przypadku pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19).

Wynagrodzenie przestojowe w 2021 r.

Za czas niewykonywania pracy pracownikowi  gotowemu do jej świadczenia, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, należy się tzw. wynagrodzenie przestojowe, które dla pracownika pełnoetatowego od początku 2021 r. musi wynosić za miesiąc co najmniej 2.800 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie 2021r.