Skip to content

PFRON – wysokość dofinansowania

Kwoty miesięcznego dofinansowania

Od dnia 01 kwietnia 2020 roku obowiązują poniższe stawki wynagrodzenia. Wysokość stawek uzależniona jest od:

  • Stopnia niepełnosprawności pracownika.

1950 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o znacznym stopniu niepełnosprawności
1200 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
450 zł – w związku z zatrudnieniem pracownika z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Kwoty, o których mowa powyżej, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną (02-P), upośledzenie umysłowe (01-U), całościowe zaburzenia rozwojowe (12-C) lub epilepsję (06-E) oraz niewidomych w stopniu znacznym i umiarkowanym (04-O), wynoszą:

3150 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
2100 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
1050 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

  • Wymiaru czasu pracy pracownika niepełnosprawnego;

Fundusz wypłaca miesięczne dofinansowanie w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu pracownika. Kwoty dofinansowania podane powyżej są kwotami maksymalnego dofinansowania jakie możesz otrzymać na pracownika zatrudnionego na pełen etat. W przypadku gdy pracownik zatrudniony jest na część etatu kwoty te należy przeliczyć proporcjonalnie do części etatu jaką pracownik przepracował w danym miesiącu. W przypadku gdy osoba niepełnosprawna jest zatrudniona u więcej niż jednego pracodawcy w wymiarze:

  1. nieprzekraczającym ogółem pełnego etatu – dofinansowanie przyznaje się pracodawcom, u których jest ona zatrudniona, w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu tej osoby,
  2. przekraczającym ogółem pełny etat – dofinansowanie przyznaje się na tę osobę w wysokości nieprzekraczającej kwoty pomocy przyporządkowanej do pełnego etatu. Dofinansowanie w pierwszej kolejności przyznaje się pracodawcy, który wcześniej zatrudnił tę osobę- w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu tego pracownika

W koszty płacy wlicz:

  • wynagrodzenie brutto,
  • obowiązkowe składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczane od tego wynagrodzenia,
  • obowiązkowe składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Solidarnościowy.

Pamiętaj, że miesięczne dofinansowanie nie obejmuje wynagrodzenia pracownika w części sfinansowanej ze środków publicznych. Wyjątek stanowi przypadek, gdy sfinansowałeś wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego ze środków publicznych z prowadzonej działalności lub z dochodów publicznych, o których mowa w art 26b ust. 8 ustawy o rehabilitacji.

Ostateczne wyliczenie kwoty dofinansowania

Ustalenie kwoty miesięcznego dofinansowania odbywa się zgodnie z przypisem numer 17 do formularza INF-D-P. Musisz wybrać najniższą kwotę spośród:

  • maksymalnej kwoty dofinansowania przypisanej do danego stopnia niepełnosprawności;
  • kwoty kosztów płacy ustalonych w danym okresie sprawozdawczym pomniejszonej o wartość pomocy otrzymanej do tych samych kosztów z innych źródeł – o ile taka pomoc została udzielona;
  • kwoty limitu kosztów płacy, która stanowi 75% lub 90% kosztów płacy w zależności od typu pracodawcy.
PFRON - dofinansowanie

Masz pytania do artykułu?
Skontaktuj się z autorem tekstu: