Skip to content

Podatek od środków transportowych

Do 15 lutego czas na deklaracje na podatek od środków transportowych i zapłatę I raty podatku. Daninę zobowiązani są uiścić posiadacze samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych, przyczep czy autobusów. Należy złożyć deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy (deklaracja DT-1 oraz DT-1/A jako załącznik do deklaracji DT-1).

Regulacje dotyczące podatku od środków transportowych ustawodawca umieścił w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie z treścią, obowiązek podatkowy na osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tej sytuacji nie ma znaczenia dzień nabycia danego środka transportowego; decydujący jest moment zarejestrowania dopiero z tą chwila powstaje obowiązek podatkowy.

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2025). Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 15 lutego danego roku, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Zapłata podatku

Zgodnie z art. 11 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatek od środków transportowych jest (co do zasady) płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. Zasada ta dotyczy sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstał wcześniej niż w lutym danego roku.

Rozliczenia roczne