Skip to content

Remanent na koniec roku podatkowego

Koniec roku podatkowego wiąże się z koniecznością sporządzenia remanentu, tzw. inwentaryzacji czy spisu z natury, dla podatników prowadzących księgę przychodów i rozchodów. Wartość remanentu pozwala określić faktyczny dochód przedsiębiorstwa za dany rok podatkowy.

Co wchodzi w skład remanentu?

W remanencie końcowym wykazywane są wszystkie:

 • towary handlowe
 • materiały podstawowe
 • materiały pomocnicze
 • wyroby gotowe
 • produkcja niezakończona
 • braki i odpady

– będące własnością podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika, a także towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika. Towary obce nie podlegają wycenie. Należy je tylko wykazać ilościowo ze wskazaniem właściciela.

Jakie dane powinien zawierać remanent?

Inwentaryzacja powinna zawierać takie dane jak:

 • imię i nazwisko właściciela wraz z nazwą firmy
 • datę sporządzenia remanentu
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury
 • określenie towaru
 • jednostkę miary
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu
 • cenę za jednostkę miary
 • wartość towaru
 • łączną wartość spisu z natury
 • klauzulę „Spis zakończono na pozycji…”
 • podpisy osób sporządzających remanent
 • podpis właściciela zakładu

Wycena składników spisu z natury

Ujęte w remanencie towary handlowe, materiały podstawowe, materiały pomocnicze, wyroby gotowe, produkcję niezakończoną oraz braki i odpady, wycenia się według:

 • ceny zakupu lub
 • kosztu wytworzenia

Wpływ remanentu na dochód przedsiębiorstwa

W zależności od tego czy różnica remanentowa jest dodatnia albo ujemna, ma to wpływ na uzyskany przez podatnika dochód za dany rok podatkowy. Jeśli wartość remanentu końcowego jest większa niż wartość remanentu początkowego to różnica remanentowa zwiększy dochód podatnika. Jeśli natomiast wartość remanentu końcowego będzie mniejsza niż wartość remanentu początkowego to różnica remanentowa obniży dochód przedsiębiorstwa za rok podatkowy.

Remanent