Skip to content

Rozliczenie Tarczy Finansowej PFR 1.0

W celu rozliczenia subwencji finansowej Beneficjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o rozliczeniu poprzez bankowość elektroniczną banku, za pośrednictwem którego zawarł umowę subwencji finansowej. Oświadczenie składane jest nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej oraz nie później niż w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej. Banki przygotują w bankowości internetowej Beneficjenta propozycję rozliczenia PFR. Jeśli stan faktyczny będzie inny, należy ją edytować.

Umorzenie całości subwencji PFR

Ze względu na wyjątkowo trudną sytuację Mikroprzedsiębiorcy i MŚP działających w wybranych branżach, którzy spełniają łącznie następujące warunki będą mogli starać się o 100% umorzenie:

  • nie zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej
  • ich zakres działalności faktycznie wykonywanej oraz ujawnionej w CEIDG/KRS na 31.12.2019 r. obejmuje co najmniej jeden z rodzajów działalności, sklasyfikowanych zgodnie z PKD
  • odnotowały co najmniej 30% spadek przychodów ze sprzedaży alternatywnie
  • w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub  w okresie od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz na dzień 31 grudnia 2019 r. nie posiadały statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu Art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Pomocowego

Firmy te będą zwolnione z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w całości.

Kody PKD uprawniające do zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji PFR:

17.29.Z, 18.12.Z, 18.13.Z, 18.14.Z, 46.42.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.76.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 73.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.11.B, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.B, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.12.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Spłata subwencji PFR 1.0

  • spłata subwencji rozpoczyna się po upływie 13 miesięcy kalendarzowych począwszy od pierwszego dnia pełnego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata subwencji
  • harmonogram spłat jest sporządzany przez bank na podstawie decyzji określającej kwotę subwencji podlegającą zwrotowi.
  • kwota subwencji, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach
  • dniem zapłaty raty jest 25 dzień każdego miesiąca kalendarzowego, a w przypadku, gdy ten dzień nie jest dniem roboczym, następny dzień roboczy po tym dniu
  • w przypadku opóźnienia w spłacie rat Beneficjent zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie – informacja o wysokości naliczonych odsetek ustawowych za opóźnienie zostanie przekazana Beneficjentowi przez bank
rozliczenie PFR