Skip to content

Szczególne oznaczenie dokumentów sprzedaży w JPK_VAT

Sprzedaż dla podatników najczęściej dokumentowana jest fakturami, które w następnej kolejności są wykazywane w JPK_VAT. Niektóre z tych faktur muszę być dodatkowo oznaczone w sposób szczególny.

Oznaczenie kodami GTU

Pierwszymi z dodatkowych oznaczeń faktur są kody GTU. W zależności od sprzedawanych towarów lub usług, należy przypisać do nich odpowiadające oznaczenie z pośród grup od GTU_01 do GTU_13.

Przykładem towarów, które podlegają takiemu oznaczeniu może być: sprzedaż alkoholu, wyrobów tytoniowych, pojazdów i niektórych części samochodowych, metali szlachetnych i nieszlachetnych, części komputerowych.

Do usług podlegających oznaczeniu możemy zaliczyć m.in. usługi doradcze, księgowe, prawne, szkoleniowe, marketingowe, reklamowe, transportowe.

Oznaczenie procedur szczególnych

Kolejnemu dodatkowemu oznaczeniu podlegają niektóre procedury szczególne. Są one konkretnie sprecyzowane:

  • SW dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju do innego państwa UE dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • EE – świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami,
  • TP istniejące powiązania między nabywcą dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą, o których mowa w art. 32 ust.2 pkt 1 ustawy o VAT (np. sprzedaż dla osób z I i II grupy pokrewieństwa oraz I i II grupy powinowactwa),
  • TT_WNT i TT_D – odpowiednio WNT i dostawy dokonane przez drugiego w kolejności podatnika VAT w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej,
  • MR_UZ – dostawa towarów używanych, do których stosowana jest procedura marży,
  • MR_T – świadczenie usług turystyki na zasadzie marży
  • I_42 I I_63 – WDT następująca po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej odpowiednio 42 lub 63 (import)
  • B_SPV, B_SPV_DOSTAWA, B_MPV_PROWIZJA – transakcje związane z bonami,
  • MPP – transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Jeśli faktura, która została przez Ciebie wystawiona, podlega zarówno pod oznaczenie GTU oraz dodatkowe oznaczenie procedury szczególnej, zaznacz to na fakturach, które trafią do biura rachunkowego! Odpowiedzialność za prawidłowe oznaczenie, leży po stronie wystawcy faktury!

tarcza 9.0