Skip to content

Tarcza finansowa PFR – dokumenty do 31 grudnia 2020r.

Wszystkie firmy, które uzyskały subwencję PFR mają obowiązek potwierdzić umocowania osób, które w ich imieniu zawarły umowę o subwencję PFR(lub złożyły wniosek odwoławczy) do 31 grudnia 2020r.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć do banku do 31 grudnia 2020r.?

  1. Jeśli reprezentacja w firmie jest jednoosobowa lub właściciel osobiście składał wniosek:
  • pełny odpis KRS lub wyciąg z CEiDG (aktualne na dzień dostarczenia lub z dnia poprzedniego) te dokumenty nie wymagające podpisu – wystarczy plik PDF.

2. Jeśli reprezentacja w firmie jest wieloosobowa lub osoba trzecia działała w imieniu firmy:

  • pełny odpis z KRS lub wyciąg z CEiDG (aktualne na dzień dostarczenia lub z dnia poprzedniego),
  • dodatkowo pełnomocnictwo albo oświadczenie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnym z reprezentacją firmy

Jeśli nie możesz złożyć dokumentów w serwisie internetowym swojego banku, można to zrobić w wersji papierowej w oryginale, w stacjonarnej placówce. Dokumenty pełnomocnictwa albo oświadczenia musza zawierać notarialne poświadczenie podpisu/podpisów. W takim przypadku należy również dołączyć wydruk z rejestru CEiDG lub KRS.

Warunki oświadczenia lub pełnomocnictwa

  • Pełnomocnictwo musi być podpisane przed datą zawarcia umowy subwencji (złożeniem wniosku odwoławczego)
  • Oświadczenie musi być podpisane po dacie zawarcia umowy subwencji albo złożenia wniosku odwoławczego

Informacje dodatkowe

  1. Dokumenty, o których mowa powyżej mogą zostać złożone w formie papierowej lub elektronicznej.
  2. W zakresie pełnomocnictwa oraz oświadczenia wymagane są formy szczególne, tj. w stosunku do formy pisemnej – forma z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz w stosunku do formy elektronicznej – forma z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.
  3. W przypadku spółek cywilnych pełnomocnictwo oraz oświadczenie powinny zostać podpisane przez wszystkich wspólników spółki cywilnej.
  4. Jeśli ktoś nie złoży wymaganych dokumentów w terminie do 31 grudnia 2020 r. będzie zobowiązany do zwrotu całej wartości otrzymanej subwencji.

Wzór pełnomocnictwa: https://pfrsa.pl/dam/jcr:bbebfc72-745a-4ba3-a481-a87757326b00/Wz%C3%B3r_pe%C5%82nomocnictwa_TF_MSP_20200916.docx

Wzór oświadczenia: https://pfrsa.pl/dam/jcr:c3d2fd92-dc90-4f7b-9454-834e84231d21/Wz%C3%B3r_o%C5%9Bwiadczenia_TF_MSP_20200916.docx

Tarcza Finansowa PFR - dokumenty do 31 grudnia 2020