Skip to content

Ulga na złe długi – wyrok TSUE

Dnia 15 października 2020 roku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok przeciwko Ministrowi Finansów, w którym uznał, że polskie przepisy w sprawie ulgi na złe długi w podatku VAT są niezgodne z prawem unijnym.

Ulga na złe długi – przepisy krajowe

Zgodnie z krajowymi przepisami ustawy o VAT, podatnik może skorzystać z ulgi na złe długi w przypadku nieuregulowania należności od kontrahenta wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów  lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Podatnik dokonuje korekty polegającej na pomniejszeniu podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, w okresie, w którym upłynął 90 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Jednak, aby mógł z tej ulgi skorzystać to muszą zostać spełnione jeszcze trzy warunki:

  • dostawa towarów lub świadczenie usług musi być dokonane na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,
  • dłużnik na dzień sprzedaży, jak i na datę poprzedzający dzień złożenia korekty deklaracji, nie może znajdować się w trakcie postępowania likwidacyjnego, restrukturyzacji lub likwidacji,
  • od daty wystawienia faktury dokumentującej transakcję nie upłynęło więcej niż 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona faktura.

Decyzja TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przytoczył, że zgodnie z przepisami unijnymi podstawę opodatkowania stanowi świadczenie wzajemnie rzeczywiście otrzymane, a w konsekwencji, organy podatkowe nie mogą pobrać z tytułu VAT kwoty wyższej od tej, którą otrzymał podatnik. Państwa członkowskie UE mogą przewidzieć różne obowiązki, jakie uznają za niezbędne do zapewnienia prawidłowego poboru VAT i zapobieganiu oszustwom podatkowym, przy czym nie może to naruszać zasady neutralności i proporcjonalności.

W wyroku TSUE wskazał, że warunek rejestracji do VAT dłużnika i wierzyciela nie ma wpływu na fakt ostatecznego niewywiązania się z płatności. Okoliczności, czy dłużnik jest podatnikiem w dniu dostawy towarów lub świadczenia usług, lub w dniu poprzedzającym dzień dokonania korekty deklaracji nie pozwala sama w sobie na rozstrzygnięcie, czy istnieje ryzyko, iż wierzytelność nie zostanie odzyskana. Także fakt, że odbiorca znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub likwidacji nie jest okolicznością, która wpłynie na ustalenie, czy niewywiązanie się z płatności ma charakter ostateczny.

Wyrok TSUE w praktyce

Wyrok, który został wydany ma istotny wpływ dla podatników. Otwiera on możliwość zastosowania ulgi na złe długi w stosunku do kontrahentów, którzy znaleźli się w stanie upadłości, restrukturyzacji lub likwidacji. Dodatkowo wyrok otwiera możliwość na zastosowanie ulgi w stosunku do konsumentów, gdyż prawo krajowe zabrania stosowania ulgi w sytuacji sprzedaży na rzecz podmiotów nie będących czynnymi podatnikami VAT.

VAT - ulga na złe długi