Skip to content

UMOWA O PRAKTYKĘ ABSOLWENCKĄ

Bardzo mało mówi się o formie zatrudnienia młodych pracowników, którzy dopiero co ukończyli naukę.

Praktykantem może być

Praktykantem może być osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 roku życia (osoby, które posiadają świadectwo ukończenia szkoły za granicą, uznane za równorzędne świadectwu polskiemu również mogą być przyjęte na taką praktykę).

Praktykanta może „zatrudnić”

Podmiotem przyjmującym na praktykę może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Ważną informacją dla „pracodawców” jest, że do praktyk absolwenckich nie mają zastosowania przepisy prawa pracy, z wyjątkami wskazanymi w ustawie o praktykach absolwenckich jak np. kwestiami dotyczącymi zasad niedyskryminacji, równego traktowania, wymiaru czasu pracy, czy odpoczynku.

Długość trwania umowy o praktykę absolwencką

Umowa może być zawarta na okres maksymalnie 3 miesięcy. Możliwe jest zawarcie kilku kolejnych umów z praktykantem. Zawarcie kolejnych umów pomiędzy praktykantem a podmiotem przyjmującym na praktykę jest możliwe tylko na łączny okres wynoszący 3 miesiące.

Ważne by tygodniowy wymiar pracy nie przekroczył 40 godzin.

Umowa musi spełniać określone warunki

Umowa o praktykę absolwencką musi być zawarta w formie pisemnej i powinna określać:

  • dane praktykanta i podmiotu przyjmującego na praktykę,
  • rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne,
  • okres odbywania praktyki,
  • tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki,
  • wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli praktyka ma charakter odpłatny.

Umowa z praktykantem nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 237 Kodeksu pracy,

Do praktyki mają zastosowanie następujące przepisy prawa pracy:

  • 18 3a – 18 3e KP o zakazie dyskryminacji;
  • 129 § 1, art. 131 § 1 o dobowej i tygodniowej normie czasu pracy;
  • 132 § 1, art. 133 § 1 o okresach odpoczynku;
  • 134 o minimum 15-minutowej przerwie w pracy;
  • . 151  o porze nocnej.

Podmiot przyjmujący na praktykę ma następujące obowiązki

Przyjmujący na praktyki ma obowiązek zapewnić praktykantowi bezpieczne i higieniczne warunki odbywania praktyki, w tym odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Na wniosek praktykanta podmiot przyjmujący na praktykę ma obowiązek wydania zaświadczenia o rodzaju wykonywanej pracy oraz umiejętnościach zdobytych w trakcie odbywania praktyk po ukończeniu praktyk.

Ważne: praktykanci nie mogą wykonywać tzw. pracy szczególnie niebezpiecznej, na przykład na wysokości czy użyciu niebezpiecznych materiałów (zgodnie z rozdz. 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).

Forma wynagradzania praktykanta

Praktyka może mieć charakter zarówno odpłatny, jak i nieodpłatny. Jeśli ma charakter odpłatny, wysokość miesięcznego wynagrodzenia nie może przekroczyć dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, w 2021 r. jest to 5600 zł brutto.

Podstawą prawną praktyk absolwenckich jest ustawa z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich, a nie Kodeks pracy, co umożliwia pracodawcy dużo większą swobodę w określaniu warunków wynagrodzenia.

ZUS i podatek dochodowy

Wynagrodzenie praktykanta zwolnione jest ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz FP i FGŚP;

Od 1 stycznia 2021 roku, osoby do 26 roku życia, które otrzymały przychody z tytułu praktyk absolwenckich są również objęte zwolnieniem podatkowym. Od następnego dnia po ukończeniu 26 lat absolwent płaci podatek od wynagrodzenia według 17% stawki.

Wypowiedzenie umowy o praktykę absolwencką

Okres wypowiedzenia wynosi 7 dni w przypadku odpłatnej praktyki.

Natomiast jeśli umowa ma charakter nieodpłatny, może być rozwiązana w każdym momencie.

Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

Praktykant ze statusem bezrobotnego

Praktykant, który zarejestrował się w urzędzie pracy jako bezrobotny, nadal może utrzymać ten status. Absolwent musi jednak zgłosić fakt odbywania praktyk do PUP-u. Jeśli praktyka jest nieodpłatna lub wynagrodzenie nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, to praktykant może nadal pobierać zasiłek dla bezrobotnych.

Podstawa:

Remanent