USŁUGI

PROWADZENIE EWIDENCJI RYCZAŁTOWYCH ORAZ PODATKOWEJ KSIĘGI KRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
• reprezentacja podatnika przed organami kontroli skarbowej,
• rejestrowanie działalności gospodarczej,
• rozliczenia właścicieli firmy z ZUS,
• bieżące ewidencjonowanie gospodarczych operacji,
• prowadzenie ewidencji środków wyposażenia i trwałych,
• sporządzanie ewidencji sprzedaży i zakupów VAT,
• przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych.
PROWADZENIE KADR i PŁAC
• prowadzenie akt osobowych pracowników,
• kompleksowe rozliczanie umów o dzieło i zleceń,
• prowadzenie dokumentacji płacowo-kadrowej,
• prowadzenie rozliczeń ZUS,
• sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych oraz kartotek wynagrodzeń pracowników,
• sporządzanie list płac.
PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH
• rejestracja podmiotów gospodarczych,
• otwarcie księgi rachunkowej,
• sporządzanie ewidencji zakupów i sprzedaży VAT,
• opracowanie polityki rachunkowości dostosowanych do potrzeb jednostki oraz zakładowego planu kont,
• reprezentowanie podatnika przed organami kontroli skarbowej,
• sporządzanie raportów dla Zarządu,
• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
• bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
• sporządzanie okresowych sprawozdań statystycznych wymaganych przez urząd statystyczny,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych,
• przygotowanie miesięcznych rozliczeń oraz deklaracji podatkowych.
DODATKOWE USŁUGI
Oprócz przedstawionej powyżej podstawowej oferty biuro MARKOLOR świadczy także dodatkowe usługi w szerokim zakresie. Należą do nich między innymi:
• doradztwo finansowe,
• doradztwo w wyborze właściwej formy prowadzenia działalności gospodarczej,
• otwieranie ksiąg rachunkowych przekształconych spółek,
• sporządzania dokumentacji wymaganej do rejestracji, w tym sporządzanie umów spółek, wniosków do KRS, zgłoszeń do ZUS i Urzędu Skarbowego, a także wiele innych,
• reprezentowanie klienta w postępowaniu kontrolnym i sprawdzającym przed organami podatkowymi oraz innymi instytucjami państwowymi,
• pomoc w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie zatrudniania pracowników,
• na wewnętrzne potrzeby jednostki, sporządzanie sprawozdań zarządczych, zgodnie z wymaganiami określonymi przez klienta,
• nadzorowanie księgowości w firmie,
• przygotowywanie dokumentacji finansowej do umów leasingu i wniosków kredytowych,
• pełną reprezentację przed Organami Państwowymi,
• sporządzanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
• sporządzanie analiz finansowych,
• przeprowadzanie przekształceń firm,
• archiwizacja dokumentów firmy oraz ich digitalizacja,
• naliczanie odsetek umownych i ustawowych oraz sporządzanie not odsetkowych,
• wyprowadzanie zaległości księgowych,
• przygotowywanie różnego rodzaju wniosków do ZUS i Urzędu Skarbowego,
• sporządzanie dokumentacji w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym (formularz A1),
• sporządzanie dokumentacji i miesięczna obsługa dofinansowania PFRON.