Skip to content

Zmiany w Kodeksie pracy od 1 grudnia 2020r.

Każdy pracodawca, który od 1 grudnia pomaga ukrywać pracownikom ich wynagrodzenia lub zatrudnia pracowników bez umowy „na czarno”, by nie opłacać alimentów, może ponieść karę nawet w wysokości do 45 000 zł.

Od 1 grudnia 2020 r. na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2018r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2432) o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, zaczną obowiązywać zmiany dotyczące odpowiedzialności materialnej pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
Zmiany poszerzają listę składników wynagrodzenia za pracę, z których prowadzona będzie egzekucja oraz przewidują możliwość nakładania na pracodawców większych kar za wypłacanie wyższego wynagrodzenia niż wynikające z zawartej umowy o pracę i nie dokonywania potrąceń na świadczenia alimentacyjne.

Za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym może odpowiadać:

  • pracodawca,
  • osoby działające w imieniu pracodawcy,
  • osoby odpowiedzialne za wypłacanie wynagrodzenia i innych świadczeń z tytułu stosunku pracy.

Odpowiedzialność dotyczy zatrudniania po 30 listopada 2020 r. pracowników-dłużników alimentacyjnych niespłacających zobowiązań alimentacyjnych od ponad 3 miesięcy:

  • którzy pracują bez potwierdzonych warunków zatrudnienia na piśmie,
  • którym wypłacają wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.

Inspektor pracy może wystawić mandat

Zgodnie z art. 96 § 1a pkt 1 i § 1b oraz art. 9 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia inspektor pracy może wystawić mandat pracodawcy za popełnienie wykroczenia w związku  z zatrudnieniem dłużnika alimentacyjnego.
Może on być wystawiony nawet do 2000 zł, natomiast przy co najmniej dwukrotnym popełnieniu wykroczenia w ciągu 2 lat od dnia ostatniego ukarania 5000 zł lub zostanie nałożona grzywna przez sąd od 1500 do 45 000 zł.

Również w Kodeksie pracy zostaną ujęte kary za powyższe wykroczenia. Wprowadzone zmiany wejdą w życie z dniem 1.12.2020 r. 

Art. 281. § 2. Jeżeli pracownik, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące – pracodawca lub osoba działająca w jego imieniu podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 000 zł.

Art. 282 § 3. Kto wbrew obowiązkowi wypłaca wynagrodzenie wyższe niż wynikające z zawartej umowy o pracę, bez dokonania potrąceń na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych, pracownikowi będącemu osobą wobec której toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz egzekucja należności budżetu państwa powstałych z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów i zalega on ze spełnieniem tych świadczeń za okres dłuższy niż 3 miesiące – podlega karze grzywny od 1500 zł do 45 000 zł.

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.3)

Zmiany w kodeksie pracy od 1 grudnia 2020